Subscribe to our newsletter:

Leesbreedte

$2.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Met deze app kun je je leesvaardigheid verbeteren. Door te meten en vervolgens te trainen kun je je leesbreedte vergroten. Velen zien dit als een uitdaging!. Hoe groter je leesbreedte, hoe gemakkelijker het lezen wordt. Het programma is geschikt voor kinderen, als ze uit het aanvankelijk lezen zijn. Ook voor volwassenen, zelfs tot op hoge leeftijd! Door regelmatig te oefenen kan de techniek van het lezen verbeteren. De hersenen worden getraind om een groter stuk tekst waar te nemen waardoor de leessnelheid en het leesplezier zal toenemen. Wie haalt de hoogste score?

Deutsch
Mit dieser app können Sie Ihre Lesefähigkeit verbessern. Durch die Messung und dann trainieren können Sie Ihre Lesebreite erhöhen. Viele sehen dies als eine Herausforderung! Je mehr lesen Sie, die leichtere lesen-Breite. Je größer die lesebreite, Je leichter das lesen geht. Das Programm eignet sich für Kinder, wenn sie außerhalb der zunächst lesen sind. Auch für Erwachsene, sogar ins hohe Alter! Durch regelmäßiges Training kann die Technik des Lesens verbessern. Das Gehirn ist ausgebildet, um ein größeres Stück des Textes zu beobachten, wodurch die Lesegeschwindigkeit und die Lesen freude wird zunehmen.Wer bekommt die höchste Punktzahl?

English
With this app you can improve your reading ability. By measuring and then training you can increase your reading breadth. Many people consider this as a challenge!. The more your reading breadth is, the easier is reading. The program is suitable for children, when they are out of the initially reading. Also for adults, even into old age! By exercising regularly, you can improve the technique of reading. The brain is trained to observe a larger piece of text which makes the reading speed and the reading fun will increase. Who gets the highest score?

Français
Avec cette application, vous pouvez améliorer votre capacité de lecture. En mesurant et ensuite exercice vous pouvez augmenter votre largeur de lecture. Il y a bien du monde qui considèrent cela comme un défi!. Plus est votre largeur de lecture, de plus facile est la lecture. Le programme est adapté aux enfants, quand ils sont hors de la lecture au départ. Aussi pour les adultes, même dans la vieillesse ! De l’exercice régulièrement peut améliorer la technique de lecture. Le cerveau est exercé pour observer un gros morceau de texte qui en fait la vitesse et le plaisir de lire va augmenter. Qui obtient le score le plus élevé?