Subscribe to our newsletter:

Polska Polskie Biblia Gdańska I Dźwięku Biblia Audio Język Polski Polish Holy Bible King James Version KJV And Polish Audio Bible

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Czytaj i słuchaj Polska Polskie Biblia Gdańska Polskiej Biblia Króla Jakuba za darmo. Czytać, słuchać i dzielić się słowo Boże w Piśmie Świętym , Stary i Nowy Testament App. Pobierz go teraz za darmo.

Stary Testament - O.T.

1 Mojżeszowa - Rodzaju
2 Mojżeszowa - Wyjścia
3 Mojżeszowa - Kapłańska
4 Mojżeszowa - Liczb
5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa
Jozuego
Sędziów
Ruty
1. Samuelowa
2. Samuelowa
1. Królewska
2. Królewska
1. Kronik
2. Kronik
Ezdraszowa
Nehemijaszowa
Estery
Ijobowa
Psalmów
Przypowieści Salomonowych
Kaznodziei Salomona
Pieśń Salomona
Izajasz
Jeremijasz
Treny Jeremijaszowe
Ezechyjel
Danijel
Ozeasza
Joel
Amos
Abdyjasz
Jonasz
Micheasz
Nahum
Abakuk
Sofonijasz
Aggieusz
Zacharyjasz
Malachyjasz

Nowy Testament - N.T.

Mateusza
Marka
Łukasza
Jana
Dzieje Apostolskie
Rzymian
1. Koryntów
2. Koryntów
Galatów
Efezów
Filipensów
Kolosensów
1. Tesalonicensów
2. Tesalonicensów
1. Tymoteusza
2. Tymoteusza
Tytusa
Filemona
Żydów
Jakóba
1. Piotra
2. Piotra
1. Jana
2. Jana
3. Jana
Judasa
Objawienie Jana

Read and listen to Polska Polskie Biblia Gdańska Polish Holy Bible King James Version for FREE. Read, listen and share the word of God with the Holy Bible, Old Testament and New Testament App. Download it now for free.