Subscribe to our newsletter:

The Next Buddha 1

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Book
I want this app
Download from AppStore

พระศรีอริยเมตไตรย (The Next Buddha 1)
คุณทราบพุทธประวัติบ้างหรือไม่?
แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าใครคือ “พระศรีอริยเมตไตรย”?
หากทราบ คุณก็คงจะสามารถตอบได้ว่า สำหรับพุทธศาสนิกชนบางท่านแล้ว เชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรยนั้นก็คือ พระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้องค์ต่อไปในอนาคต
แต่หากคำตอบของคุณคือ “ไม่”
หนังสือเรื่อง “พระศรีอริยเมตไตรย (ฉบับต้นแบบ)” มีคำตอบให้คุณ
“พระศรีอริยเมตไตรย (ฉบับต้นแบบ)” เป็นหนังสือต้นแบบพุทธประวัติยุคพระศรีอารย์ ปกแรก และ ปกเดียวในประเทศไทย ที่ได้รวมเนื้อหาสาระสำคัญของ อรรถกถา อนาคตวงศ์ ๒ อรรถกถา คือ อมตรสธารา อรรถกถาอนาคตวงศ์ และ สมันตภัททกา อรรถกถาอนาคตวงศ์ นอกจากนี้ ต้นแบบพุทธประวัติเล่มนี้ ยังได้รวมพุทธประวัติของพระศรีอริยเมตไตรยจากคัมภีร์สำคัญอื่นๆของ ลังกา และล้านนา เช่น ทสโพธิสัตตุปปัตตุกถา, โสตัตถกีมหานิทาน, ตำนานมูลศาสนา และ ชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณทราบถึงพุทธประวัติของพระศรีอริยเมตไตรยอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น