Subscribe to our newsletter:

The Next Buddha 2

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Book
I want this app
Download from AppStore

พระศรีอริยเมตไตรย (The Next Buddha 2)
ต่อจาก เล่มแรก
คุณทราบพุทธประวัติบ้างหรือไม่?
แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าใครคือ “พระศรีอริยเมตไตรย”?
หากทราบ คุณก็คงจะสามารถตอบได้ว่า สำหรับพุทธศาสนิกชนบางท่านแล้ว เชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรยนั้นก็คือ พระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้องค์ต่อไปในอนาคต
แต่หากคำตอบของคุณคือ “ไม่”
หนังสือเรื่อง “พระศรีอริยเมตไตรย (ฉบับต้นแบบ)” มีคำตอบให้คุณ
ที่เพิ่มเติมด้วยเนื้อหา
พระศรีอริยเมตไตรยเสวยพระชาติเป็น “พระอชิตะภิกษุ”
พระศรีอริยเมตไตรยตัดพระเศียรบูชา“พระพุทธเจ้าสิริมัตตะ”
พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็น“พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า ”
พระพุทธเจ้าในอนาคต 10 พระองค์