Subscribe to our newsletter:

毛笔字学习与鉴赏 L

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Learning how to write Chinese Brush (Maobi) words and enjoying the most famous calligraphy of China.

Include:
1. Basic structure of Maobi words.
2. Layout of the words.
3. Kai Shu copybook.
4. famous calligraphy of China

主要内容包括:
1。基本笔画讲解
2。结构与布局讲解
3。楷书字帖
4。名家书法欣赏

本APP是“毛笔字学习与鉴赏”的Lite版本。
想阅读以下内容,请购买“毛笔字学习与鉴赏”:
1。更多楷书字帖
2。更多行书字帖
3。更多草书字帖
4。更多名家书法

“毛笔字学习与鉴赏”包括:
1。王羲之
得示帖, 初月帖。
2。王献之
廿九日帖,中秋贴,新妇地黄汤贴,集会帖,鸭头丸贴,玉版十三行。
3。欧阳修
与元珍帖,与端明帖,修史帖,灼艾帖,自书诗文。
4。欧阳询
九成宫醴泉铭,仆商帖。
5。文征名
石湖烟水诗,行书七律诗轴,行书五律诗轴,草书七绝诗轴,莲社图记,太液池诗。
6。郑板桥
难得糊涂及其他9篇书法。
7。颜真卿
勤礼碑,多宝塔碑,奉命贴,江外贴,祭侄文稿,竹山堂联句,自书告身帖,让宪部尚书表,赠裴将军诗帖,颜氏家庙碑,麻姑仙坛记。
8。黄庭坚
书杜甫寄贺兰铦诗,史记.廉颇蔺相如列传,花气蕉人诗帖,手札,松风阁诗卷,牛口庄题名卷,行书赠张大同书,诗送四十九姪帖,题苏轼寒食帖跋。
9。何绍基
枕湖草堂隶书匾,爱莲堂题匾,破半同两联,秋深雨后七言联,行书世事古人联,行书红颗绿苞联,行楷龙门对,隶书四屏。
10。陆机
平复帖
11。其他几十篇名贴。