Subscribe to our newsletter:

Developer

Free
iPad
Genres:
  • Business
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Zaprezentuj swoją inwestycję w atrakcyjny sposób dzięki pierwszej aplikacji dedykowanej branży deweloperskiej - MoveApp Developer. Aplikacja daje możliwość łatwego wyszukiwania mieszkań po wskazanych przez klienta parametrach i pozwala na przemieszczanie się w sposób intuicyjny pomiędzy interesującymi go informacjami i prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi inwestycji.

Urządzenie z zainstalowaną aplikacją da Twoim sprzedawcom większą mobilność, dzięki czemu będą mogli przedstawiać ofertę nie tylko w biurze sprzedaży, ale w dowolnym miejscu – w domu lub biurze klienta oraz na terenie budowy inwestycji. Dzięki unikalnym funkcjom jakie posiada tablet iPad, dajemy Ci możliwość nadania prezentacjom multimedialnym zupełnie nowego charakteru, który nie tylko buduje wizerunek firmy innowacyjnej, ale także usprawnia funkcjonalnie proces prezentacji inwestycji.

Present your investment in an atractive way due to first aplication dedicated to development branch – MoveApp Developer. This application gives to You the possibility of easily searching the appartaments indicated by customer’s parameters and allows to move in a very intuitive way between interesting informations and multimedia presentations related to investments.

Device with installed application will give to Your sellers much more mobility, thanks to which they will be able to present an offer not only in the sellers office, but in any desired place, like home or customer’s office, also at building site of investment. Thanks to unique functions, which has iPad tablet, we give You the possibility to give Your multimedia presentation of very new character which not only create the image of an innovative company, but also improve the functionality of investment presentation process.