Subscribe to our newsletter:

Daily Hida - לימוד החיד"א היומי

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Follow us on twitter:
@OYWapp

לימוד יומי מלוקט מכל ספרי מר"ן החיד"א בלשון קדשו ממש, דבר דבור על אופניו, על סדר הפרשיות ובהתאם לזמני ומועדי השנה, בבחינת "דבר בעתו מה טוב".
הלימוד היומי בספר מחולק לשלשה חלקים: שתי הלכות בכל יום, מוסר, וחידוש על הפרשה.

השי"ת יזכנו להגדיל תורה ולהאדירה ולהיות ממזכי הרבים. זכות התורה וזכות מר"ן החידא תהא מגן בעדנו ובעד כל עם ישראל לחיים טובים ולשלום אכי"ר.

אם אתם בעלי זכויות יוצרים על ספרי קודש ומעוניינים לזכות את הרבים אתם מוזמנים לפנות ל:
roy.myapp@gmail.com