Subscribe to our newsletter:

Vaccine app

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน จัดทำ “แอพพลิเคชั่นสมุดวัคซีนบนมือถือ” เป็นการนำสมุดวัคซีนลูกน้อย มาทำเป็นแอพพลิเคชั่นในมือถือ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่วัยยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยี สามารถบันทึกการฉีดวัคซีนให้กับลูกน้อยผ่านทางแอพพลิเคชั่นนี้ ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่วิถีชีวิตมีแต่ความเร่งรีบอย่างในปัจจุบัน ได้รับความสะดวกในการจดจำกำหนดการได้รับวัคซีนสำหรับลูกรักได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยวัคซีนวัคซีนพื้นฐาน ซึ่งเป็นวัคซีนที่เด็กไทยทุกคนต้องได้รับตามกำหนด เช่น วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม(MMR) วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี เป็นต้น อีกทั้งยังมีวัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนเสริมที่เด็กควรจะได้รับในแต่ละช่วงวัยด้วย เช่น วัคซีนไวรัสโรต้า วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต(ป้องกันโรคปอดบวม-ไอพีดี-หูชั้นกลางอักเสบ) วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ เป็นต้น ซึ่งในแอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยในการบันทึกความจำและประวัติวัคซีนที่ได้รับไปแล้ว
รวมถึงมีระบบการเตือนสำหรับการรับวัคซีนในครั้งต่อไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบล่วงหน้าด้วย

นอกจากนี้ ในแอพพลิเคชั่นยังมีหมวดความรู้เกี่ยวกับวัคซีนให้คุณพ่อคุณแม่ได้ศึกษาก่อนที่จะพาลูกไปรับวัคซีนอีกด้วย