Subscribe to our newsletter:

Flood aid

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Weather
I want this app
Download from AppStore

แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถาณการณ์น้ำท่วม ผู้ใช้สามารถสำรวจบริเวณที่เกิดน้ำท่วม และระดับน้ำในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถติดตามสถาณการณ์น้ำท่วมทุกวินาทีจากข้อมูลที่นำมาจากเครือข่าย Twitter รวมไปถึงสายด่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การเตรียมตัวรับมือและรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

คุณสมบัติของโปรแกรม
1. แสดงบริเวณทีี่เกิดอุทกภัย
-จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
-พื้นที่ประภัยที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
-ศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบทุทกภัย
-จุดจอดรถในช่วงน้ำท่วม ฯลฯ
2. แสดงระดับน้ำในคลองและเขื่อนต่างๆ
3. แสดงข่าวล่าสุดจากเครือข่าย Twitter
4. แสดงเบอร์โทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมามารถโทรออกได้ทันที