Subscribe to our newsletter:

Moje Voda Plus

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Mobilní aplikace Moje Voda Plus Vám umožní okamžitý a zabezpečený přístup k Vašemu elektronickému zákaznickému účtu u Vašeho dodavatele vody, a získáte tak přehled o Vaší smlouvě, ceně vody, fakturách či spotřebě vody.
V aplikaci najdete záložky „Můj účet“, „Faktury a odečty“, „Požadavky“ a „Změna údajů“, které Vám umožní jednoduše a rychle získat aktuální přehled nebo vyřídit následující záležitosti:

Nahlásit stav Vašeho vodoměru
Mít přehled o Vašich fakturách a platbách a vystavených předpisech
Vyhledat si aktuální cenu vody
Změnit Vaše kontaktní údaje
Mít pravidelný přehled o haváriích vody a plánovaných přerušených dodávkách vody ve městě či obci, které Vás zajímají
Sledovat Vaši spotřebu vody
Zaregistrovat si zasílání elektronické verze faktury
Zarezervovat si schůzku v zákaznickém centru dle Vaší časové dispozice
Odesílat požadavky a sledovat stav jejich vyřizování
Přístupové jméno (Účet) a heslo pro vstup do aplikace Moje Voda Plus obdržíte doporučeným dopisem na základě Vaší registrace do internetového zákaznického účtu. Při prvním přihlášení do aplikace si prosím změňte zaslané přístupové heslo za nové.
Uložením Vašeho přístupového hesla ve Vašem mobilním telefonu berete na vědomí, že v případě ztráty nebo odcizení telefonu může dojít ke změnám údajů ve Vašem zákaznickém účtu.
V případě, že budete mít jakékoliv podezření na zneužití a/nebo zpřístupnění hesla třetí osobě, můžete své heslo změnit online nebo kontaktujte Vaše zákaznické centrum.
Vytvoření zákaznického účtu je dostupné pro všechny zákazníky společností skupiny Veolia Voda, a.s. na příslušných internetových stránkách. Skupinu Veolia Voda, a.s. tvoří společnosti: 1. Sčv, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., VODÁRNA PLZEŇ a.s., Středočeské vodárny, a.s., Královéhradecká provozní, a.s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., RAVOS, s.r.o. a VODOSPOL s.r.o.

The “My Water Plus” mobile application gives you instant and secure access to your electronic customer account with your water supplier, offering an overview of your contract, water rate, invoices and water consumption.
In the application, you will find tabs for “My Account”, “Invoices and Meter Reading”, “Requests”, and “Change of Contact”, which will provide current information to you simply and quickly and enable you to address the following matters:

Report your water meter self-reading
See your invoices and payments
Find the current water rates
Change your contact information
Obtain regular information on water supply interruptions and planned water supply outages in the cities or communities of your interest
Monitor your water consumption
Register to receive invoices in electronic form
Make an appointment at the customer centre at your convenience
Send requests and monitor their progress status
You will receive a login (Account name) and password for accessing the “My Water” application by means of a registered letter based on your registration in the online customer account. When logging in to the application for the first time, please change the password provided to a new one.
By saving your access password on your smartphone, you acknowledge that the data in your customer account may be changed in the event of loss or theft of the device.
Should you have any suspicion of misuse of the password and/or its disclosure to a third party, you can change your password online or contact your customer centre.
The creation of a customer account is accessible to all customers of the Veolia Voda Group companies on their websites. The following companies are part of the Veolia Voda Group : 1. Sčv, Severočeské vodovody a kanalizace, Pražské vodovody a kanalizace, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, VODÁRNA PLZEŇ, Středočeské vodárny, Královéhradecká provozní, Vodohospodářská společnost Sokolov, RAVOS and VODOSPOL.

© UTILITIES SYSTEMS a.s., Codesign s.r.o.