Subscribe to our newsletter:

Kid's Guide - KFC Vietnam

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Catalogs
  • Food & Drink
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng cho phép:
- Tìm các địa điểm của KFC tại Việt Nam (version 1.0 giới hạn trong phạm vi TP HCM)
- Thực đơn / Menu
- Điện thoại đặt hàng