Subscribe to our newsletter:

Learning and Teaching Vietnamese

$3.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Learning and Teaching Vietnamese

This is the very first audio book teaching Vietnamese on iOS by combining letters (while other books only teach you words and phrases).

Vietnamese combines letters to make words. Learning how to combine and how to pronounce, you can read any Vietnamese word. This is also a perfect book to teach your kids Vietnamese.

Quyển sách đầu tiên trên iOS dạy học tiếng Việt bằng cách ghép vần (trong khi tất cả các sách khác đều chỉ dạy học từ và câu).

Tiếng Việt được ghép vần bằng các chữ cái. Học được cách ghép vần sẽ giúp bạn đọc được bất cứ từ tiếng Việt nào. Đây cũng là cách tốt nhất để bạn dạy con mình học tiếng Việt.