Subscribe to our newsletter:

אבני ראשה - מרכז הידע

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

"אבני ראשה", המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, הוקם בנובמבר 2007 כיוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן "יד הנדיב", על יסוד ההכרה בתרומה המכרעת של מנהלי בתי הספר לאיכות העשייה החינוכית במוסדות שהם מופקדים על ניהולם.

חזונו של המכון הוא קידום מערכת החינוך בישראל ושיפור הישגיה על ידי מנהלי בתי ספר כקהילה מקצועית מובילה.

בכדי לממש חזון זה, מכון "אבני ראשה" פועל ליצירת עתודה ניהולית מקצועית, פיתוח והפעלת תוכניות הכשרה למנהלים, וקידום תהליכי התפתחות ולמידה למנהלים מכהנים. כל זאת, תוך פיתוח ידע עיוני ומעשי עדכני ותוך התייעצות עם גופים ומומחים בעלי שם העוסקים בתחום המנהיגות הבית ספרית. פעולות המכון נעשות בשיתוף פעולה פורה עם מנהלי בתי ספר, ובהכוונת הועד המנהל של המכון בראשו עומד שר החינוך.

על פי מילון אבן-שושן, אבן הראשה היא “האבן העליונה בקשת של בניין; ובהשאלה - האבן העיקרית, החשובה ביותר, תשתית הרעיון, שכל השאר תלוי בה.”

שם המכון מבטא את התפיסה בדבר מרכזיותו של המנהל בבית הספר והחשיבות המכרעת של תפקידו. ההכרה כי מנהלי בתי הספר הם המפתח לקידום מערכת החינוך היא שהביאה את משרד החינוך וקרן יד הנדיב להקים את “אבני ראשה” כמכון המיועד לכלל מנהלי בתי הספר, כמנהיגים מקצועיים, מובילים ומשפיעים במערכת החינוך בישראל.