Subscribe to our newsletter:

Chuyện Sâu Lắng! Sách Hay Khám Phá Con Người

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Lifestyle
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Có ba yếu tố mà tôi cho là ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến suy nghĩ của một con người là: những quyển sách bạn đọc, những người bạn xem là bạn và cách bạn tư duy. Trong đó, sách là một cách tiếp cận tuyệt vời để thay đổi nhân sinh quan và thế giới quan của chúng ta. Tôi không có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với tất cả mọi người, nên tôi chọn sách là cơ hội để “tâm sự” với họ.
Xin chia sẻ những quyển sách rất phổ biến, có tầm ảnh hưởng lớn hay có những ý tưởng hữu ích với các bạn.