Subscribe to our newsletter:

Learn Asean

Free
iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Learn Asean เป็นสื่อการเรียนรู้อาเซียน เพื่อก้าวสู่ความเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) ซึ่งในเนื้อหาจะประกอบไปด้วย วีดีโอ ภาพ เสียง ข้อความที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของอาเซียน สาระสำคัญต่างๆที่ควรรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม การแต่งกาย สกุลเงิน การประกอบอาชีพ อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงข้อมูลการเมืองการปกครอง ของแต่ละประเทศในสมาคมอาเซียน ซึ่งได้รวบรวมไว้ในตัว Learn ASEAN

คูณสมบัติ :
- สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
- สามารถเรียนรู้วัฒธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร หรือ การแต่งกาย ฯลฯ

ความน่าสนใจ :
- บอกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ
- มีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้
- มีวีดีโอนำแนะนำอาเซียน ที่จะทำให้รู้จักสมาคมอาเซียนมากขึ้น