Subscribe to our newsletter:

Łódzki Nawigator Turystyczny

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja powstała w ramach projektu finansowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi. Ma za zadanie wspomagać rozwój różnorodnych form aktywności rekreacyjnej i turystycznej na terenie Łodzi i okolic.

Aplikacja jest częścią systemu gromadzącego dane na temat aktywności rekreacyjnej i turystycznej. Zgromadzone dane posłużą w przyszłości do rozwoju infrastruktury miasta zgodnie z rzeczywistymi oczekiwaniami i potrzebami społeczności łódzkiej.

Korzystając z aplikacji nie tylko masz możliwość rejestracji i opisu tras, którymi się poruszasz, ale także zaznaczania i opisywania w obrębie nich punktów, które uznasz za niebezpieczne, przyjazna lub interesujące. Zarejestrowane trasy możesz wykorzystywać na własne potrzeby lub możesz podzielić się nimi z innymi użytkownikami aplikacji i administratorami systemu przyczyniając się tym samym do zwiększenia atrakcyjności swojego miasta.

Aplikacja korzysta z systemu GPS. Pamiętaj, że ciągłe używanie GPS bardzo wyczerpuje baterię telefonu.

Aby dowiedzieć się więcej i dołączyć do nas odwiedź: http://lnt.core.pl

-----

The application was created in within a project funded by the Mayor of Lodz. Its mission is to support the development of various forms of recreation and tourism activities in Łódź and the surrounding area.

The application is part of a system for collecting data on recreational and tourist activities. The data collected will be used in the future to develop the city's infrastructure in accordance with real expectations and needs of society in Lodz.

Using the application you not only have the opportunity to register and describe the routes by which you move, but also to select and describe points within them that you consider dangerous, friendly and interesting. Registered routes, you can use for your own needs or you can share them with other application users, and system administrators contributing to improve the attractiveness of your city.

Application uses GPS device. Remember that continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

To learn more and join us visit: http://lnt.core.pl