Subscribe to our newsletter:

Tra Cuu Thuoc

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Tra cứu thuốc là ứng dụng thuộc loại sức khoẻ, y tế, là từ điển tra cứu thuốc bao gồm hơn 40.000 loại thuốc và biệt dược
khác nhau được thiết kế khoa học nhằm hỗ trợ người dùng:
- Mô tả hình ảnh, chức năng, liều lượng sử dụng
- Tra cứu theo tên
- Tra cứu nhanh theo alphabet
- Lưu danh sách quan tâm