Subscribe to our newsletter:

WinterBoard - Great icon pack themes

$2.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Photo & Video
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

WinterBoard Cydia - Great icon pack themes.

- Change lockscreen and homescreen for iPhone with more themes
- How to use :
Touch on wallpaper, appears more themes at Dock for you to choose.
- Hope that this app will bring interesting and useful to you.

-------
WinterBoard
Hình nền cho bộ sưu tập :
- Thay đổi giao diện màn hình khoá và màn hình chính cho iPhone với nhiều hình nền .
- Cách sử dụng:
Chạm vào hình nền, sẽ xuất hiện nhiều hình ở dưới thanh Dock cho bạn lựa chọn.
- Hy vọng rằng ứng dụng này sẽ mang lại thú vị và hữu ích cho bạn.