Subscribe to our newsletter:

Gearlân

Free
iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
  • Strategy
I want this app
Download from AppStore

Gearlân is in strategysk bouspul dêr’tst mei oare spilers yn gearwurkest.
Middels de chatfunksje hast oerlis mei harren om ta de bêste taktyk te kommen.

Yn it earste level moat in Frysk doarp beskerme wurde tsjin oanfallen fan de Romeinen.
Se komme út alle wynrjochtings en hawwe fakkels, bilen en spearen by harren.
Mei dyn meispilers boust muorren en hekken om de fijân tsjin te hâlden.

Yn it twadde level is it de Friezen lang om let slagge om frede te stiftsjen mei de Romeinen.
Se komme no mei skippen nei dyn doarp ta om hannel te driuwen.
Mar der lizze allegear nije bedrigings op ’e loer!
It is no dyn wichtichste taak om de doarpelingen tefreden te hâlden.
Se hawwe ferlet fan fermeits, ûnderwiis en sikesoarch.
Troch hout en stiennen te ruiljen, soargest derfoar dat dyn doarp hieltyd better, moaier en sûner wurdt.

Gearlân is een strategisch bouwspel waarin je met andere spelers samenwerkt.
Via de chatfunctie overleg je met hen om tot de beste tactiek te komen.

In het eerste level moet een Fries dorp worden beschermd tegen aanvallen van de Romeinen.
Ze komen uit alle windrichtingen en hebben fakkels, bijlen en speren bij zich.
Met je medespelers bouw je muren en hekken om ze tegen te houden.


In het tweede level is het de Friezen eindelijk gelukt om vrede te stichten met de Romeinen.
Ze komen nu met schepen naar je dorp toe om handel te drijven.
Maar er liggen nu allerlei nieuwe bedreigingen op de loer!
Je belangrijkste taak is om de dorpelingen tevreden te houden.
Ze hebben behoefte aan vermaak, onderwijs en ziekenzorg.
Door hout en stenen te ruilen zorg je ervoor dat het dorp steeds beter, mooier, en gezonder wordt.