Subscribe to our newsletter:

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail / The Royal National Mòd

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Music
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

Bileag de dh’ fhiosrachadh mu thachartasan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail 2015, an fhèis Ghàidhlig as motha ‘s a th’ ann an Alba. Tha seo ag innse dè na farpaisean, cuirmean-ciùil agus tachartasan a tha a’ dol, cuin agus càite, gus nach caill sibh mionaid de Mhòd na bliadhna-sa anns an Òban. Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail air eagrachadh leis a’ Chomunn Ghàidhealach a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891 ‘S e a’ phrìomh fhèille Ghàidhlig, a’ comharrachadh cànan ‘s cultar na Gàidhlig ‘s a’ cruthachadh chothroman dhan mhòr-shluagh pàirt a ghabhail ann am farpaisean òrain Ghàidhlig ‘s ciùil, dannsadh Gàidhealaich, dràma, spòirs ‘s litreachais. Ged as ann stèidhichte air farpaisean a tha e, tha e cuideachd a’ tabhachd tachartasan neo-fharpaiseach air Iomall a’ Mhòid a bhios a’ gabhail a-staigh nan seinneadairean ‘s luchd-ciùil as fheàrr ann an Alba agus a’ taisbeanadh cànan ‘s cultar na Gàidhlig tro cheòl, dannsa, dràma, ealain agus litreachas.

An event guide for Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015, Scotland’s biggest Gaelic language festival. Tells you what competitions, concerts and events are on, where, and when, so that you don’t miss a moment’s entertainment in Oban at this year’s Mòd.

The Royal National Mòd is organised by An Comunn Gàidhealach (The Highland Association) which was founded in Oban in 1891. Famous for celebrating our Gaelic linguistic and cultural heritage, Scotland’s premier Gaelic festival provides opportunities for people of all ages to perform across a range of competitive disciplines including Gaelic music and song, highland dancing, instrumental, drama, sport and literature.