Subscribe to our newsletter:

Bòrd na Gàidhlig

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

The Bòrd na Gàidhlig app is an unprecedented collection of information on Gaelic in Scotland. A range of subjects are covered, including  Gaelic-medium education, funding and adult learning.  This information has been collated into an easy-to-use resource which is available at your fingertips. This bilingual app provides information on both a local and national level. It is ideal for parents who wish to find out more about Gaelic-medium education, for adults who want to learn Gaelic and for businesses that wish to integrate Gaelic into their organisation, as well as for anybody who simply wants to learn more about Scotland’s rich linguistic heritage.  Features of the app include: · Information about Bòrd na Gàidhlig · Information on the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 and Gaelic Language Plans · The Gaelic Language Plans of Local Authorities and Public Bodies · Contacts for all Gaelic-medium schools in Scotland · Information on Gaelic classes for adults · Details of funding schemes currently run by Bòrd na Gàidhlig. · A convenient mapping system which makes accessing information easier than ever ================================================= Tha an app aig Bòrd na Gàidhlig air taghadh de dh’fhiosrachadh a tharraing còmhla, mar nach fhacas riamh, mun Ghàidhlig ann an Alba. Tha am fiosrachadh a’ buntainn ri grunn dhiofar chuspairean, leithid foghlam tron Ghàidhlig, cothroman maoineachaidh agus ionnsachadh do dh’inbhich. Chaidh am fiosrachadh seo a chruinneachadh ann an goireas a tha furasta a chleachdadh agus a bhios a’ ciallachadh gum bi am fiosrachadh daonnan ri làimh. Tha an app dà-chànanach seo a’ toirt dhuibh fiosrachadh ionadail agus nàiseanta. Tha e sgoinneil airson pàrantan a tha airson barrachd fiosrachaidh fhaotainn air foghlam tron Ghàidhlig, airson inbhich a tha ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh agus airson gnothachasan a tha airson Gàidhlig fhighe a-steach do dh’obair na buidhne aca, agus tha e fìor fheumail airson daoine a tha dìreach airson tuilleadh ionnsachadh mu shaidhbhreas dualchas na Gàidhlig ann an Alba. Am measg nan nithean a gheibhear air an app tha: · Fiosrachadh mu dheidhinn Bòrd na Gàidhlig · Fiosrachadh air Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus Planaichean Gàidhlig · Na Planaichean Gàidhlig aig Ùghdarrasan Ionadail is Buidhnean Poblach · Fiosrachadh conaltraidh airson gach sgoil le foghlam tron Ghàidhlig ann an Alba · Fiosrachadh air clasaichean Gàidhlig do dh’inbhich · Fiosrachadh air na sgeamaichean maoineachaidh a th’ aig Bòrd na Gàidhlig an-dràsta · Siostam mapaidh a tha ciallachadh gu bheil e nas fhasa na bha e riamh fiosrachadh a lorg