Subscribe to our newsletter:

Quality in-Touch

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Education
I want this app
Download from AppStore

เป็น Application ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริการและการดูแลผู้ป่วย ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกันทั้งพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวทางทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการบริการและดูแลผู้ป่วย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำไปสู่การตกผลึกเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยที่มุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ