Subscribe to our newsletter:

สารอาหารFree

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Application จริงใจกับแสนดี ตอนสารอาหาร

ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่ง และเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้ เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียน เพื่อนเล่นของทุกคนนะ

คำอธิบาย Application
สื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ข้อมูลบทเรียน
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด ป.6/3 วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

Feature
- มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
- เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์ และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย
- เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- อธิบายความแตกต่างของสารอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานและกลุ่มที่ไม่ให้พลังงาน
- เข้าใจลักษณะ และความสำคัญของสารอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานผ่านการทำแบบฝึกหัด
- อธิบายลักษณะ และความสำคัญของสารอาหารกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานด้วยการทำแบบฝึกหัด
- ทบทวนบทเรียนโดยการเล่นเกม
- มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆ หาความรู้เพิ่มเติม
- มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง
- ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ