Subscribe to our newsletter:

All Bikers Rally

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Sports
I want this app
Download from AppStore

Každý motorkár rád jazdí, nie každý však má pretekárskeho ducha. All Bikers Rally je pretek, ktorého sa môže zúčastniť každý motorkár. Pretože nie je o rýchlosti, ale o výdrži, jazdeckých schopnostiach, taktike a hlavne o zábave.

Pretek nemá štart a cieľ, nemá termín konania. Prebieha celé leto na území celého Slovenska a Česka a je ovládaný virtuálne, cez osobný itinerár vo forme tejto mobilnej aplikácie.

Itinerár obsahuje vyše 1800 miest, ktoré sú podľa svojho významu ohodnotené bodmi. Navštívením takéhoto miesta si do itinerára pripíše pretekár daný počet bodov a zároveň sa niečo dozvie o tom, kde sa nachádza a čím je dané miesto zaujímavé.

Pretek trvá 48 hodín a pretekár ho može jazdiť individuálne, kedykoľvek počas leta a može ho absolvovať aj viackrát.

Viac informácií: www.allbikersrally.sk
Registrácia pretekárov: profil.allbikersrally.sk

Aplikáciu je možné využívať aj ako navigáciu po zaujímavých miestach všetkými motorkármi aj bez registrácie, celoročne a zdarma.

---

Every biker likes to ride, but not everyone has the racing spirit. All Bikers Rally is a race, which may participate in any biker. Because it is not about speed, but endurance, driving skills, tactics and mainly about fun.

Race does not start and finish, has no schedule. Ongoing throughout the summer all over Slovakia and Czechia and is operated virtually, through personal itinerary in this mobile application.

Itinerary includes more than 1800 places of interest, which according to their importance are ranked points. By visiting such a place amount of points will be credited to riders Itinerary, while can find out where they are and what is the point of interest.

Race takes 48 hours and rider can run individually at any time during the summer and can be completed several times.

More info: www.allbikersrally.sk
Riders registration: profil.allbikersrally.sk

The application also can be used as a navigation through interesting places for all bikers without a registration throughout the year and it's free.