Subscribe to our newsletter:

iDoctor Office 2 Lite

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

iDoctor Office 2 is a simple program that support a doctor of any specialty in running their own medical practice. iPad’s incredible potential, an intuitive application operation and flexibility of applied solutions, enables users to keep patients files, reserve visits, keep medical data records, generate reports and export the reports for a further analysis.

###
LIMITATIONS OF THE LITE VERSION: REGISTRATION ONLY 10 PATIENTS AND VISITS.
###

New in iDoctor Office 2:

+ Full synchronization - data exchange between several devices.
+ Ability to merge duplicate patients.
+ Support iPhone 6 and 6 Plus.
+ Interview fields in the patient's card.
+ Import data from file.
and more ...

Others features:

- Quick registration of a patient – only surname is required.
- Defining your own dictionary of paid services.
- A view of a visit enables recording: referral data, performed services, ICD-9 procedures, ICD-10 diagnosis, given medicines, medical parameters, documents/notes, that are saved in a text format, pictures and custom forms.
- Defining templates for text documents, forms, descriptions, results, interviews etc.
+ Create your own forms (referrals, results, recipes) that you can print/overprint.
- Registering patients documents (test results, treatment records etc.) with a use of a built-in camera or by importing from Photo Stream.
+ Draw and annotate on the saved images.
+ All documents or reports can be saved in PDF/CSV, printed wirelessly with AirPrint, sent by e-mail, sent to iCloud Drive.
- The printouts are already defined: a list of registered patients on a day, periodic financial statements.
- Generating reports of: patients’ data, visits, performed services, procedures, diagnosis, given medicines.
- Synchronizing appointment information with the calendar application.


---


iDoctor Office 2 to prosty program wspomagający prowadzenie własnej praktyki przez lekarza dowolnej specjalności. Niesamowite możliwości iPad-a, intuicyjna obsługa aplikacji i elastyczność zastosowanych rozwiązań, ułatwi prowadzenie kartotek pacjentów, rezerwowanie wizyt, ewidencję danych medycznych, generowanie raportów i ich eksport na potrzeby przeprowadzenia dalszych analiz.

###
OGRANICZENIA WERSJI LITE:
- REJESTRACJA TYLKO 10 PACJENTÓW i WIZYT.
- BRAK DOSTĘPU DO WBUDOWANYCH SŁOWNIKÓW ICD10, ICD9, LEKÓW.
###

Nowości w iDoctor Office 2:

+ Pełna synchronizacja - wymiana danych pomiędzy kilkoma urządzeniami.
+ Funkcja łączenia zdublowanych pacjentów.
+ Wsparcie iPhone 6 i 6 Plus.
+ Pola wywiadu w widoku pacjenta.
+ Import danych z pliku.
i wiele innych ...

Pozostałe funkcje:

- Szybka rejestracja pacjenta, wymagane jest tylko podanie nazwiska.
- Definiowanie własnego słownika usług płatnych.
- Widok wizyty umożliwia ewidencję: danych ze skierowania, wykonanych usług, procedur ICD-9, rozpoznań ICD-10, podanych leków, parametry medyczne, dokumenty/notatki zapisane w formie tekstowej, zdjęcia lub formularza.
+ Wbudowane słowniki ICD-10, leków, możliwość importu ICD9 z NFZ (XML).
- Definiowanie szablonów dokumentów tekstowych, opisów, wyników, wywiadów itp.
+ Tworzenie własnych formularzy (skierowań, wyników badań, recept) z możliwością wydruku/nadruku.
- Rejestracja dokumentów pacjenta (wyników badań, kart informacyjnych itp.) za pomocą wbudowanego aparatu lub importu z albumu np. "Strumienia zdjęć".
+ Rysowanie i notowanie na zapisanych obrazach.
- Wprowadzone dokumenty i wykazy można wydrukować bezprzewodowo za pomocą funkcji AirPrint, wysłać pocztą, zachować w chmurze iCloud Drive jako PDF lub CSV (raporty).
- Zdefiniowane wydruki: listy zarejestrowanych pacjentów na dany dzień, okresowe zestawienia finansowe, karta pacjenta, karta wizyty.
- Generowanie wykazów: danych pacjentów, wizyt, wykonanych usług, procedur, rozpoznań, podanych leków.
- Synchronizacja informacji o zarejestrowanych pacjentach z aplikacją kalendarza.