Subscribe to our newsletter:

한베사전I

$4.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

2.0버전에서는 30,000여 단어를 중심으로 구성되어 있으며
베트남어 초보자를 위한 사전입니다.

사전의 목적은 모르는 단어를 쉽게 찾을 수 있도록 구성되어 있으며,
실 생활에 자주 사용되는 단어들은 예문이 구성이 되어 있습니다.

>검색 : 강력한 검색기능
- 한글검색
- 성조있는 베트남어검색
- 성조없이(영문) 베트남어 검색이 모두 가능합니다.

>프로그램 구성
- 단어장.
- 발음기호표.
- 성조발음.
- 베트남여행지도,기차시간표로 구성되어 있습니다.

- Sống Word 30,000.
- Hàn Quốc tìm kiếm.
- Việt tìm kiếm.
- Từ vựng.
- Cách phát âm bảng ký hiệu.
- Âm cách phát âm.
- Bản đồ Du lịch Việt Nam.
- Train thời gian biểu.