Subscribe to our newsletter:

Chula Press

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์ตำรา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2522
ปณิธานของสำนักพิมพ์ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหนังสือ/ตำราที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสวงหา เลือกสรร และจัดพิมพ์ตำรา เอกสาร เอกสารและสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้มีตำราภาษาไทยมากขึ้นและให้นิสิตได้ใช้หนังสือที่มีคุณภาพดีในราคาประหยัด
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม
4. ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการเขียน การพิมพ์ การอ่าน และการค้นคว้าแสวงหาความรู้
"สรรคุณค่าวิชาการ สู่สังคม" Knowledge to All