Subscribe to our newsletter:

Kassam Wallet

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Kassam.az – elektron pul kisǝsi sistemidir.
Kassam.az – onlayn odǝnişlǝr üçün nǝzǝrdǝ tutulmuş program tǝminatıdır. Proqram ilǝ siyahıda göstǝrilǝn müxtǝlif xidmǝt vǝ mǝhsulların ödǝnişlǝrini bank kartları vasitǝsilǝvǝ ya bank kartı olmadan müvǝffǝqiyyǝtlǝ hǝyata keçirtmǝk mümkündür.

Kassam.az sistemindǝolan xidmǝtlǝrin siyahısı:
• Kreditlǝr
• Kommunal xidmtlǝr
• Mobil xidmǝtlǝr
• TV xidmǝtlǝr
• Sığorta xidmǝtlǝri
• İnternet mağaza
• Elektron pul
• Əylǝncǝ
• vǝ s.

Tǝfǝrrüatı:
▪ Kassam.az sistemi qeydiyyatsız vǝ qeydiyyatdan keçǝn ödǝmǝlǝri dǝstǝklǝyir.
▪ Kassam.az sistemindǝ yalnız mobil nömrǝnizi daxil edib qeydiyyatdan keçǝ bilǝrsiniz.
▪ Qeydiyyatdan keçdikdǝn sonra istifadǝçi üçün sistem tǝrǝfindǝn “elektron pul kisǝsi” yaradılır.
▪ Elektron Pul kisǝsinǝ vǝsaitin artırılması üçün ödǝmǝ terminallarından vǝ bank kartlarından istifadǝ olunur.
▪ Elektron Pul kisǝsindǝ vǝsaitin artırılması üçün ödǝmǝ terminalında "kassam.az" düymǝsini seçǝrǝk qeydiyyatdan keçmiş mobil nömrǝsini daxil edib vǝsait yerlǝşdirǝ bilǝrsiniz.
▪ Elektron Pul kisǝsindǝ vǝsait artırıldıqdan sonra Kassam.az sisteminin imkanlarından istifadǝ etmǝk mümkündür.