Subscribe to our newsletter:

AusCitizen Pre

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

آیا به عنوان واجد شرایط شهروند استرالیا به اندازه کافی درباره استرالیا و مردم آن میدانید؟

با استفاده از سوالات مشابه امتحان "تابعیت استرالیا" این نرافزار استفاده نماید. مهاجران که درخواست شهروندی میدهند هم میتوانند از مطالب این نرم افزاراستفاده نمایند.


اگر شما اماده امتحان تابعیت استرالیا میشوید این نرافزار برای شما، دوستان شما مناسب است.

برای معلومات بشتر الطفاً نسخه ممکمل ( Aus citizen ) آن را دانلود نماید.