Subscribe to our newsletter:

BUSINESS 24 Mobilní banka

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Aplikace BUSINESS 24 Mobilní banka umožňuje vzdálený přístup uživatelů k jejich účtům.

NABÍDKA BEZ PŘIHLÁŠENÍ:
● Vyhledávání poboček a bankomatů České spořitelny. U každého bodu na mapě je uvedena adresa a otevírací doba. Vyhledávat můžete pobočky a bankomaty buď podle své aktuální polohy, nebo zadáním jejich adresy do vyhledávacího pole. Aplikace nabízí navigaci k vybranému cíli.
​​● Zobrazení kurzovního lístku Č​S a měnová kalkulačka​​.
● Kontakty:
Linka BUSINESS 24 (956 777 888)
Infolinka České spořitelny a blokace karet (800 207 207)

NABÍDKA PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE:
● Možnost spravovat vlastní účet z více zařízení.
● Vlastní verze aplikace pro telefon i tablet.
● Zobrazení zůstatku na účtech.
● Platby na účty všech bank v ČR. Platby lze zadat buď jako nové, ze seznamu příjemců, nebo za použití QR kódu.
● Zobrazení individuálního kurzovního lístku a zadání FX obchodů (FX spot, FX forward, pro uživatele, který má smlouvu s dealingem Č​S).
● “Přípodpis” plateb jednorázových, hromadných, dávek, plateb v cizí měně, zahraničních plateb i přeshraničních plateb/SEPA.
Mezinárodní platby v EUR / SEPA platby.
● Rušení čekajících plateb a neprovedených transakcí.
● Funkce push notifikací, upozornění o příchozí či neprovedené transakci.
● Víceúrovňové zabezpečení Vašich účtů prostřednictvím klientských certifikátů, automatické odhlášení při nečinnosti, možnost odhlášení zatřepáním, detekce nestandardního nastavení operačního systému.
● Odesílání potvrzení o zadání platby e-mailem.
● Synchronizace šablon příjemců s internetbankingem.
● Vyhledávání v transakční historii. Platby můžete filtrovat podle data zadání nebo podle typu (příchozí, odchozí, všechny).
● Zablokování aplikace v internetbankingu, na Lince BUSINESS 24 (+420 956 777 888) nebo trojím chybným zadáním hesla pro Mobilní banku.

=============================>>

Application BUSINESS 24 Mobile Bank enables its users to remotely access their accounts.

OPTIONS OFFERED WITHOUT LOGIN:
● Search for Česká spořitelna branches and ATMs. Every point on the map indicates the address and business hours. You can search for branches and ATMs either by your current position or by entering their address to the search field. Application offers navigation to the selected destination.
​​● Display of exchange rates list of Č​S and ​currency calculato​r​.
● Contacts:
BUSINESS 24 Line (956 777 888)
Info-line of Česká spořitelna and card blocking (800 207 207)

OPTIONS OFFERED TO LOGGED-IN USERS:
● Possibility to manage one´s own account from several devices.
● Own version of the application for telephone and also for tablet.
● Display of balances on accounts.
● Payments to accounts in all banks in the Czech Republic. Payments can be entered as new ones, from the list of payees or by means of the QR code.
● Display of individual rates and entry of FX deals (FX spot, FX forward, for users who have concluded a contract with Dealing of Č​S).
● “Biology” of single, multiple and batch payments, foreign currency payments, foreign payments as well as cross-border/SEPA payments.
Internatinal payments in EUR / SEPA payments International payments in EUR / SEPA payments
● Cancellation of pending payments and non-executed transactions.
● Functions of push notifications, alerts on incoming or non-executed payments.
● Multilevel security of your accounts provided through client certificates, automatic log-off during inactivity, option to use the shake-out logoff, detection of non-standard setup of the operating system.
● Sending confirmation of transaction entry by e-mail.
● Synchronisation of payee templates with Internetbanking.
● Transaction history searches. You can filter the history by entry date or by the payment type (incoming, outgoing, all).
● Blocking of the application in the Internetbanking, at the BUSINESS 24 Line (+420 956 777 888) or by three incorrect entries of password for Mobile Bank.