Subscribe to our newsletter:

English Catalan best dictionary - Anglesa Català millor diccionari traductor

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

User will be satisfied with this Catalan - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Catalan will help you so much in study these languages.
(This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions.)

Usuari estarà satisfet amb aquesta Català - Anglès pel fet que:
- Compta amb el vocabulari més gran
- Descripció detallada de cada paraula i una gran quantitat de mostres
- Interfície d'usuari senzilla i d'alt rendiment que se senti fàcil quan s'utilitza
* Pronunciació Suport complet per a tots dos Anglès i Català l'ajudarà molt en l'estudi d'idiomes .
Aquesta aplicació es pot executar en mode fora de línia , però necessiten la connexió a Internet per a les funcions de pronunciació i navegador web .