Subscribe to our newsletter:

Pawn Management

$9.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

With this application you can easily manage your PawnShop with the following features:
- Notify when the pawn is expired.
- Easy to Search by customer's name, customer's phone number, invoice number and item's id.
- Easy to note all customer's information.
- Build-in Calculator.
- Build-in Money exchange converter.


典当程序特点如下:
- 通知典当已过期。
-以便探索客户名,电话号码,发票号码以及物品。
-容易观看所有客户信息。
-程序含有计算器,及外币兑换转换器。


Với ứng dụng này bạn có thể dễ dàng quản lý hiệu cầm đồ của bạn với các tính năng sau:
- Thông báo khi cầm đồ là hết hạn.
- Dễ dàng tìm kiếm theo tên khách hàng, số điện thoại của khách hàng, số hóa đơn và id hàng.
- Dễ dàng lưu ý thông tin tất cả các khách hàng.
- xây dựng trong máy tính
- xây dựng trong chuyển đổi đổi tiền.