Subscribe to our newsletter:

Goal.az

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Sports
  • News
I want this app
Download from AppStore

Goal.az tәtbiqi vasitәsilә idman hәvәskarları futbol vә idmanın digәr növlәri haqqında olan әn son vә maraqlı xәbәrlәri oxuya bilәrlәr. Aparıcı liqaların turnir cәdvәllәri, xәbәrlәr vә statiskası, oyunların icmalı, baxımlı qollar vә idmana aid bütün maraqlı videolar bu tәtbiqdә öz әksini tapıb.

İstifadәçilәr avropanın әn tanınmış klubları haqqındakı xәbәrlәri oxuya bilәr, yeniliklәrdәn daim xәbәrdar ola bilәrlәr.

Goal.az tәtbiqinin daha bir üstün cәhәti, xüsusi "Livescore" xidmәti vasitәsilә gün әrzindә bitmiş vә ya davam edәn futbol qarşılaşmalarının canlı statistikasına vә nәticәsinә baxmaq imkanı yaratmasıdır.


Sport fans get the latest and exciting news about football and other kind of sport via Goal.az application. Application comprises turnament schedules of Leading leagues, news and statistic, interesting goals, all exciting videos related sports, a review of games.

Users can get information about well-known teams of Europe and the latest news.

Advantages of Goal.az application enables to give information about results and live score of over and continued football match within the day.