Subscribe to our newsletter:

佛經合集

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

本《佛經合集》包括以下五本經集,希望您喜歡。

般若波羅密多心經
大悲咒經文
寶篋印陀羅尼經-白話語釋
觀世音菩薩授記經
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

《心經》是《大般若經》的精華、心髓,也是藉著偉大智慧,到達解脫彼岸的一種心態的敘述。因此這部經在中國流傳最廣,時間也最長。據說,玄奘大師在取經的過程中,經歷過很多的危難,就靠這部經獲得精神的力量,突破險阻艱辛,才能達成偉大歷史使命的

大悲咒共八十四句,除娑喇娑喇大悲咒共八十四句,除娑喇娑喇一句是表五濁惡世外,其餘八十三句代表八十三位菩薩。咒就是真言。所以至心持誦大悲咒有這麼多大菩薩來加持,自然功德是不可思議的.

<<一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經>>和一切如來全身舍利寶篋印塔.是佛祖釋伽牟尼佛於末法時代救度眾生的極勝妙法寶, 是佛陀大悲心賜予眾生對治貧窮.疾病.災禍,福薄業重,所求不遂,多諸衰惱厄難等一切障緣的無畏武器!是末法時代福薄業重眾生迅速消滅惡業重罪,增長福報,獲大功德,大福報.求財得財,求妻得妻,求子得子,一切所求,悉滿所願.現世獲大安樂.大福報,命終往生淨土的如意至寶.此經乃佛祖金口親宣,功德利益真實不虛,古今感應事蹟甚多.

梵名Avalokites/vara -bodhisattva-maha^stha^ma-pra^pta- bodhisattva-vya^karan!a-su^tra 。全一卷。劉宋曇無竭譯。收於大正藏第十二冊。與觀世音菩薩得大勢至菩薩授記經(竺法護譯)、觀世音授記經(聶道真譯)、如幻三摩地無量印法門經(施護譯)為同本異譯。
本經初敘佛在波羅奈國鹿苑中,為華德藏菩薩說以無依止一法得如幻三昧,彌勒、文殊等諸正士及安樂國土之觀音、勢至二大士皆得此三昧。次明觀音、勢至發心正道之因緣,而說觀世音在阿彌陀佛滅度後,成等正覺,號普光功德山王如來。
又於大阿彌陀經卷上、無量清淨平等覺經卷三、悲華經卷三、大乘悲分陀利經卷三等,亦說及觀音、勢至成道之事,與本經意趣相同。

本文選自《妙法蓮華經》一書,為《妙法蓮華經》第七卷第二十五品。因本品闡述了觀世音菩薩普門示現、普門說法、普門救苦等救度眾生的慈悲因緣,所以品名稱為《觀世音菩薩普門品》。普門示現:以菩薩的妙能,示現種種度生的方便,示現不可思議的神力,隨順眾生得度的因緣,隨類示現各種身,來度化眾生。普門說法:眾生應以什麼法門得度,就說什麼法門度脫,令眾生聞法得益,了脫生死。普門救苦:眾生持念觀世音菩薩的聖號,觀世音菩薩即能普遍救拔眾生的痛苦。常常讀誦此品,可以消災免難。

搜寻“yixian”,注意不包含雙引號,你將會找到更好更豐富的專業軟件和專業書籍,最後作者在這裡祝賀客戶牛年發大財,身體健康。

Language only support chinese.