Subscribe to our newsletter:

Mana 366

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Book
I want this app
Download from AppStore

At pinaulanan niya sila ng mana upang makain. At binigyan sila ng trigo ng langit. (Mga Awit 78:24)
Ako ang tinapay ng kabuhayan. (Juan 6:48)

And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven. (Psalms 78:24)
I am that bread of life. (John 6:48)