Subscribe to our newsletter:

Interaktivni vodnik za določanje lesnatih rastlin v Triglavskem narodnem parku (Slovenija)

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Pier Luigi Nimis, Alenka Petrinjak, Nejc Jogan
-
Fotografije Andrea Moro

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Razprostira se na jugovzhodnem delu Alp in leži v severozahodem delu Slovenije, ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo. Obsega štiri odstotke površine Slovenije. Favna in flora Triglavskega narodnega parka sta izjemno bogati in raznoliki.
Interaktivni vodnik omogoča določanje dreves, grmov in lesnatih vzpenjavk na območju Triglavskega narodnega parka (TNP). Namenjen je posameznikom kot pomoč pri spoznavanju narave ter šolam oziroma učiteljem in učencem, kot učni pripomoček pri pouku biologije in naravoslovja.
Nastal je v evropskem projektu Interaktivna določevalna orodja za šole (SiiT) s sodelovanjem Oddelka za biologijo Univerze v Trstu in Triglavskega narodnega parka.
Opisi rastlin (159 vrst) so povzeti po Mali flori Slovenije (Martinčič e tal., 2007), knjigi Flora Helvetica (Lauber & Wagner, 1998), Drevesne vrste na Slovenskem (Brus, 2004) in Sto grmovnih vrst na Slovenskem (Brus, 2008). Pri težavnih skupinah npr. robide (Rubus spp.), šipki (Rosa spp.) in vrbe (Salix spp.) smo vključili le najbolj pogoste in prepoznavne vrste.
Ogroženost rastlin je povzeta po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS 82/2002). Varstveni status je povzet po Uredbi o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS 46/2004). Odvzem rastlin v Triglavskem narodnem parku ureja Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. l. RS 52/2010).

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SiiT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Il Parco Nazionale del Triglav, l'unico parco nazionale sloveno, prende il nome dal Monte Triglav, la montagna più alta della Slovenia (2864 m). Si estende lungo il confine italiano e vicino al confine con l'Austria nella parte nord-occidentale della Slovenia per 880 chilometri quadrati, un’area pari al 4% del territorio della Slovenia. Il Parco è orgoglioso delle sue acque pure, delle profonde gole, dei resti di foreste vergini, della ricchezza in biodiversità, un Eldorado di fiori di montagna, tra cui diverse piante endemiche.
Questa guida interattiva permette l'identificazione delle piante legnose del Parco (159 taxa). Per generi difficili come Rubus, Rosa e Salix solo le specie più comuni sono trattate.
La chiave è stato progettata per aiutare i cittadini ed i turisti a conoscere la natura nella natura, e come strumento educativo per insegnanti e studenti per l'insegnamento della biologia. E’ stata creata in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste (Italia) ed il Parco Nazionale del Triglav (Slovenia), nell’ambito del Progetto SiiT (Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera), finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.