Subscribe to our newsletter:

Babies English

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
  • Family
I want this app
Download from AppStore

เกม Babies English เป็นเกมที่เล่นบนเครื่องไอโฟน โดยมีแนวคิดในการนำเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่2 จำนวน 80 คำประกอบด้วย 6 หมวดได้แก่ หมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดอาหาร หมวดยานพาหนะ หมวดเครื่องแต่กาย และหมวดอาชีพ นำมาสร้างเป็นเกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเนื่องจากภาษาอังฤกษเป็นภาษาที่สำคัญในปัจจุบันและเล็งเห็นว่าเด็กสมัยใหม่สนใจเทคโนโลยีและเล่นเกมกันเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันเครื่องไอโฟนสามารถเข้าถึงคนในสังคมได้หลายช่วงวัย และยังสร้างความสนุกสนานควบคู่ไปกับการสอดแทรกความรู้ทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย


***โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต***