Subscribe to our newsletter:

ICT-AAC Pamtilica

Free
iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
I want this app
Download from AppStore

Pamtilica pripada nizu aplikacija koje su namijenjene poticanju predvještina čitanja na zabavan i atraktivan način. Vrlo često se pogrešno smatra da je za uspješno ovladavanje čitanjem jedino važno svladati imenovanje slova. Koncept fonološke svjesnosti je jedna od ključnih predvještina čitanja jer djeca prije formalne poduke čitanja postaju vješta u prepoznavanju, izdvajanju i baratanju dijelovima manjim od riječi. Aplikacija je namijenjena svim korisnicima predškolske dobi koji pokazuju interes za predvještine čitanja, ali i za one koji se još uvijek nalaze u fazi prepoznavanja i izdvajanja prvoga glasa. Aplikacija Pamtilica zasnovana je na prikazu simbola na korisničkom sučelju u formi mreže simbola te njihovo uparivanje temeljem početnog glasa te svojom strukturom podsjeća na igru memory. Uz svaki simbol pridružen je odgovarajući tekst, a odabirom simbola reproducira se zvučni zapis. Osim poticanja izdvajanja prvoga glasa, Pamtilica može potaknuti usvajanje novih riječi te utvrđivanje veze slovo-glas. Ovisno o individualnim potrebama i mogućnostima korisnika, u aplikaciji su implementirane različite mogućnosti podešavanja (od odabira boje pozadine, odabira broja parova do uključivanja/zaključavanja teksta s nazivom simbola).

Cilj je aplikacije Pamtilica iz skupa nasumično raspoređenih kartica odabrati dvije kartice koje čine par prema unaprijed odabranom kriteriju. Korisnicima su na raspolaganju tri načina igre – uparivanje dva jednaka glasa, uparivanje početnog glasa i odgovarajućeg simbola te uparivanje dvaju jednakih simbola. Aplikaciju mogu koristiti jedan ili dva igrača pri čemu se igrač koji započinje igru bira prema dogovoru. Odabirom određene kartice na sučelju ona se okreće te se korisniku prikazuje simbol uz reprodukciju odgovarajućeg zvučnog zapisa. Uz zvučni zapis, svakom je simbolu pridružen i odgovarajući tekst koji opisuje simbol.

U postavkama aplikacije nudi se niz mogućnosti za prilagodbu sučelja aplikacije. Tako je moguće prilagoditi način prikazivanja simbola, tj. kartica. Kartice mogu biti otvorene pa su simboli stalno vidljivi ili zatvorene na način da okrenute licem prema dolje, tako da su simboli sakriveni te ih je potrebno pamtiti. Moguće je prilagoditi broj parova koji se koriste u igri od najmanje 2 do najviše 10 parova. Moguće je i odabrati koja će se slova iz abecede koristiti u igri čime se omogućuje postepeno svladavanje predvještine čitanja počevši od manjeg skupa glasova pa sve do kompletne abecede. Dodatne mogućnost za prlagodbu aplikacije uključuju uključivanje/isključivanje izgovaranje zvučnog zapisa simbola, odabir pozadine sučelja, upravljanje načinom prikaza imena simbola te odabir pozadinu kartice.