Subscribe to our newsletter:

Pekao24 na tablety

Free
iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Logujesz się i od razu wiesz, ile masz środków na koncie, ile wydajesz i na co. Przegląd Twoich finansów przedstawiamy w czytelnej formie graficznej: zestawienia produktów, podsumowania dostępnych środków, rozkład wydatków w czasie. Wydatki grupujemy w kategorie i podsumowujemy za Ciebie.
Przelew wykonasz szybciej i wygodniej niż dotąd. Łatwo dotrzesz do historii operacji, szczegółów operacji, czy innej funkcji, której potrzebujesz.

Aplikacja dla klientów indywidualnych posiadających konta osobiste z dostępem przez Pekao24.

Funkcje, których najczęściej potrzebujesz masz zawsze pod ręką:
1. Rachunki bankowe: przegląd sald i historii,
2. Przelewy krajowe: do zdefiniowanych odbiorców i na dowolne rachunki, do ZUS i US,
3. Oszczędności: otwieranie, przegląd i zrywanie lokat,
4. Kredyty: informacje o kredytach i historia spłat,
5. Karty: przegląd kart, historia operacji, spłata karty, przelew z karty na rachunek własny,
6. Doładowanie telefonu komórkowego,
7. Wyszukiwanie na mapie: oddziałów, bankomatów Banku Pekao S.A. oraz Punktów Usług Maklerskich świadczących usługi DM Pekao,
8. Przegląd wpływów i wydatków w formie graficznej w sekcji analizy finansowej,
9. Kontakt z Bankiem (poczta wewnętrzna, Infolinia, zastrzeganie kart, pomoc dla użytkowników),
10. Kursy walut: Banku Pekao S.A. oraz NBP.

UWAGA!
1. Aplikacja pozwala na zapamiętanie użytkownika przy logowaniu, jeżeli Twój tablet jest zabezpieczony PIN-em lub hasłem.
2. Transakcje możesz zatwierdzać kodem SMS, kodem generowanym w aplikacji PekaoToken lub przez token sprzętowy.

Przekonaj się jak wygodne i przyjemne jest korzystanie z usług Banku Pekao S.A.!

Zaloguj się lub sprawdź DEMO!

Miłego korzystania!

-----------------------------------

Log in and you instantly know how much you have on your account, how much you spent and on what. We present the overview of your finances in a easy to read graphic form: summary of products, summary of available funds, breakdown of expenses over time. Expenses are grouped into categories and summarized for you.
Execute transfers faster and more convenient than ever before. Easily access the operations' history, operation's details, or other function that you need.

Application for individual clients, account holders with access via Pekao24.

Functions which you usually need are at your hand:
1. Banking accounts: overview of balances and history,
2. Domestic transfers: to predefined recipients, to any accounts, to ZUS and Tax Offices,
3. Savings: opening, overview and termination of deposits,
4. Loans: information about loans and the history of repayments,
5. Cards: overview of cards, operations' history, card repayment, transfer to own account,
6. Phone top-up,
7. Search on map: branches, Bank Pekao S.A.'s ATMs and Brokerage Service Points offering DM Pekao services,
8. Overview of incomes and expenses in a graphic form in the financial analysis section,
9. Contact with Bank (internal mail, Infoline, card restriction, assistance for users),
10. Exchange rates: of Bank Pekao S.A. and NBP.

ATTENTION!
1. Application allows to remember user during logon, if your tablet is PIN or password protected.
2. You may authorize transactions with SMS code, code generated in PekaoToken application or by hardware token.

See for yourself how convenient and enjoyable is the use of Bank Pekao S.A.'s services!

Log in or see the DEMO!

Have fun using the service!