Subscribe to our newsletter:

藥師琉璃光如來經

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

藥師佛(梵文:Bhaisajyaguru),又作藥師如來、藥師琉璃光王佛、大醫王佛等。為佛教東方淨琉璃世界之教主。以琉璃為名,乃取琉璃之光明透徹以喩國土清靜無染。


《藥師琉璃光如來本願功德經》中說:“東方過娑婆世界十恒河沙佛土之外,有佛土名為淨琉璃,其佛號為藥師琉璃光如來。”藥師琉璃光如來的清淨琉璃光明熾燃,成就世間光明與出世間光明,其清淨世界是由淨琉璃光組成的世界。


據《藥師琉璃光如來本願功德經》記載,藥師佛在因地修行菩薩道時,曾發十二大願:

一、自身光明照無邊界;

二、願我來世得菩提時,身如琉璃,內外明徹,淨無瑕穢;光明廣大,功德巍巍,身善安住,焰網莊嚴過於日月;幽冥眾生,悉蒙開曉,隨意所趣,作諸事業。

三、令諸有情悉皆圓滿;

四、令一切眾生行者安住大乘法宗;

五、令諸有情修行梵行如法清淨;

六、諸根不具者皆得端嚴;

七、令諸有情身心安樂乃至菩提;

八、由女身轉男身;

九、令諸有情消除外道邪見修習諸菩薩行;

十、令諸有情解脫一切憂苦;

十一、令諸有情隨意飽滿令住安樂;

十二、令諸有情得種種上妙衣服無諸苦惱。