Subscribe to our newsletter:

Learn Hebrew Word

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Puzzle
I want this app
Download from AppStore

אפליקציה ללימוד מילים בעברית באמצעות משחק.
על ידי זיהוי ציורים נלמד להכיר את האותיות שמרכיבות מילים ראשונות.
באפליקציה יש שני משחקי מילים.
הראשון מצא מילה - יש שמונה ציורים על המסך ומתחתם יש 8 מילים
המתארות את הציורים.
צריך לגרור את המילה לציור המתאים.
יש שני רמות קושי בראשונה הרקע של כל ציור מתאים לרקע המילה.
ברמה השניה יש רקע אחיד לכל המילים.
המשחק השני הוא פאזל מילים .מופיע ציור ומתחתיו אותיות פזורות
יש לגרור את האותיות לפי הסדר על מנת להרכיב את המילה.
במשחק זה יש 3 רמות קושי.
המשחק האחרון הוא משחק הזיכרון מכל מאגר הציורים שבאפליקציה.