Subscribe to our newsletter:

FoodiEat

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Food & Drink
I want this app
Download from AppStore

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและรับคำแนะนำการบริโภคอาหารและออกกำลังกายในแต่ละวัน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยโปรแกรมสามารถคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และอัตราความต้องการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน (BMR) ของผู้ใช้ ทำให้เมื่อนำมาใช้ร่วมกับประวัติการรับประทานอาหารและออกกำลังกายจะทราบว่าอาหารที่บริโภคเหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายหรือไม่
- ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยและผลไม้ จาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมอนามัย
- ข้อมูลฉลากโภชนาการ จาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- วิเคราะห์พลังงานจากอาหารที่กิน แบ่งตามสารอาหารหลัก (คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน)
- คำนวณพลังงานที่เผาผลาญจากการออกกำลังกาย
- แสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก
- แสดงค่าน้ำหนักที่ควรจะเป็น
- share ข้อมูลโภชนาการและออกกำลังกายผ่าน social network