Subscribe to our newsletter:

Addiko Mobile Hrvatska

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Addiko Mobile je usluga mobilnog bankarstva Addiko Banke koja Vam omogućuje niz bankarskih prednosti. Plaćanja putem mobilnog uređaja su jednostavna, sigurna, brza, uvijek dostupna i povoljnija u odnosu na odlazak u poslovnicu. Uslugom uz brojne funkcionalnosti dobivate i uslugu Foto uplatnice - plaćanje računa pomoću fotoaparata na mobilnom uređaju, pregled Addiko fondova i tržišta dionica.

Preduvjeti za uslugu
Potrebno je imati otvoren transakcijski račun građana u Addiko Banci.
Potreban je pristup internetu na mobilnom uređaju.

Realizacija usluge u tri koraka:
-dođite u bilo koju poslovnicu Addiko banke;
-preuzmite korisničko ime i prvi dio aktivacijskog ključa;
-putem SMS-a preuzmite drugi dio aktivacijskog ključa i s interneta preuzmite programsku podršku.
Što Addiko Mobile nudi:
Svi računi
Transakcijski računi (pregled stanja, prometa, povijest transakcija)
Štednja (pregled stanja)
Krediti (pregled stanja, uplate rate kredita)
Kreditne kartice (pregled stanja i prometa, statusa kartica, povijest transakcija)
Nalozi
Kreiranje internih naloga
Uplate na račune u drugim bankama
Kupoprodaja valuta
Korisne informacije
Novosti, ponude i specijalne akcije
Pregled tečajne liste i kalkulator valuta
Pretraživanje bankomata i poslovnica
Kontakti
Plaćanja u hipu
Foto uplatnica - plaćanje računa pomoću fotoaparata na mobilnom uređaju
Brza plaćanja - na osnovu uzoraka
Investicijski portfelj
Fondovi (pregled uspješnosti vlastitog portfelja u Addiko fondovima)
eTrade (pregled vlastitog portfelja, uvid u trenutno stanje izabranog VP)

Sigurnost
Korištenje Addiko Mobile aplikacije potpuno je sigurno. Pristup svim financijskim podacima i funkcionalnostima je moguć jedino pomoću PIN-a kojeg zna samo korisnik pa u slučaju krađe ili gubitka mobitela ne može doći do zlouporabe. Svi podaci vezani uz račune i PIN ne pohranjuju se na mobitel, čime je zajamčena tajnost podataka. Aplikacija se zaključava nakon 5 uzastopnih unosa pogrešnog PIN-a, što je dodatno osiguranje od neželjenih pristupa.


Addiko Mobile is a Addiko Bank mobile banking service, providing a range of banking benefits. Payments via mobile devices are simple, secure, quick, always available and cheaper than in branch banking. Among a number of functionalities you also get the Quick-pay service - bill payment via a mobile device camera, an overview of Addiko funds and stock markets.

Service prerequisites
You need to have a retail transaction account at Addiko Bank.
Your mobile device needs to have Internet access.

Three-step service implementation:
-visit any Addiko Bank branch office;
-get a username and first part of the activation key;
-receive the second part via a text message and download application support from the Internet.
What Addiko Mobile provides:
All accounts
Transaction accounts (overview of balance, turnover, transaction history)
Savings (overview of balances)
Loans (overview of balance, loan annuity payments)
Credit cards (overview of balance and turnover, card status, transaction history)
Orders
Internal order creation
Payment to accounts at other banks
Foreign currency purchase/sale
Useful information
News, offers, special promotions
Exchange rate list and currency calculator
ATM and bank branch search
Contacts
Instant payments
Quick-pay service - bill payment via a mobile device camera
Quick payments - based on templates
Investment portfolio
Funds (overview of own Addiko fund portfolio performance)
eTrade (overview of own portfolio, current price/balance of selected security)

Security
Using Addiko Mobile application is absolutely secure. Access to all financial data and functionalities is enabled via a PIN, known only to the user so no abuse is possible in case of mobile device theft or loss. No data related to accounts or PIN are stored in the mobile device, guaranteeing data secrecy. Application gets locked after 5 successive erroneous PIN entries, providing additional security against unwarranted access.