Subscribe to our newsletter:

Luật Kinh Tế Tổng Hợp

$3.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Luật Kinh Tế v1.05
Ứng dụng này được viết với mong muốn trợ giúp quý vị tra cứu văn bản Bộ Luật Doanh Nghiệp thuận tiện nhất.
Gồm có các luật sau:
+ Luật Doanh Nghiệp 2005.
+ Luật Chứng Khoán.
+ Luật Phá Sản.
+ Luật Đầu Tư.
+ Luật Trọng Tài Kinh Tế.
+ Luật các Tổ Chức Tín Dụng.
+ Luật Quản Lý Nợ Công.
+ Luật Kiểm Toán Độc Lập.
+ Luật Kinh Doanh Bất Động Sản.