Subscribe to our newsletter:

Automation T.N. Metalworks

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Catalogs
I want this app
Download from AppStore

ในอุตสาหกรรมปัจจุบันระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผลิตภัณฑ์ของ Delta ประกอบด้วย PLC, HMI, Servo, Temperature Control , AC Motor Drives, Pressure Sensors, LED, AFE 2000, HES, VFD-E/EL,BLD-E1 ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรม เพื่อรองรับความต้องการของท่าน นอกจากนี้จุดเด่นของเราคือ การให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการเปิดหลักสูตรอบรมทางด้านเทคนิค การจัดสัมนาและการให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมทีมวิศวกรคอยให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางเทคนิคต่าง