Subscribe to our newsletter:

iOTOP

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

iOTOP เป็นแอพพลิเคชั่น ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าพื้นเมืองประจำท้องถิ่นของแต่ละตำบลในประเทศของเรา เพื่อให้สามารถค้นหาได้ตามหมวดหมู่โดยจำแนกออกเป็น 5 ประเภทคือ
1.อาหาร หมายถึง ผลผลิตที่ได้จากการเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูป ซึ่งพร้อมบริโภค เช่น น้ำพริก แหนม เป็นต้น
2.เครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมบริโภค และมีลักษณะเป็นของเหลวหรือพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นของเหลว เช่น ชา น้ำผลไม้ สุราแช่
3.ผ้า เครื่องแต่งกาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถักและทอ หรือประเภทเส้นใย เช่น หมวก กระเป๋า ผ้าพันคอ สร้อย ต่างหู รองเท้า
4.ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้าน หรือวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติที่ไม่สามารถบริโภคได้ เช่น สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพร เครื่องสำอางสมุนไพร เป็นต้น