Subscribe to our newsletter:

Demowijzer

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

De Demowijzer toont ontwikkelingen in de bevolkingsomvang en daarmee samenhangende maatschappelijke effecten voor Nederlandse regio's, gemeenten, wijken en buurten.Het gaat daarbij om ontwikkelingen op de woningmarkt, beschikbaarheid werk en investeringen van bedrijven, inkomen,(jeugd)werkloosheid en bijstand, voorzieningen voor scholing en zorg, winkels, sociale samenhang en leefbaarheid.

De informatie in de Demowijzer kan dienen als basis voor een gesprek met, tussen en binnen regio's. De Demowijzer verschaft daarbij niet alleen informatie over de huidige stand van zaken, maar ook over de ontwikkeling zoals die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Voor de bevolkingontwikkeling is ook een prognose tot 2040 opgenomen. Op basis daarvan kan een beredeneerde inschatting gemaakt worden voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen in alle Nederlandse regio's.

De Demowijzer is ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het Actieplan Bevolkingsdaling.