Subscribe to our newsletter:

English Hmong best dictionary - Lus Askiv Hmoob zoo tshaj plaws phau ntawv txhais lus

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

User will be satisfied with this Hmong - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Hmong will help you so much in study these languages.
(This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions.)

Cov neeg siv yuav tsum txaus siab rau qhov no Hmoob - Lus Askiv phau ntawv txhais lus vim hais tias:
- Nws muaj lub loj tshaj plaws cov ntsiab lus
- Qhia txog piav qhia rau txhua lo lus thiab ib tug ntau ntawm cov qauv
- Tej yam yooj yim cov neeg siv interface thiab muaj kev kawm siab ua rau koj xav yooj yim thaum uas siv
* Tas nrho cov kev pab txhawb nqa hais lus kom meej rau ob qho tag nrho lus Hmoob thiab Askiv yuav pab koj npaum li ntawd nyob rau hauv txoj kev tshawb no yam lus.
Daim ntawv thov no muaj peev xwm khiav nyob rau hauv offline hom tab sis xav tau hauv internet kev twb kev txuas rau cov kev hais lus kom meej thiab web browser functions.