Subscribe to our newsletter:

English Slovak best dictionary translator - Anglický slovenskom najlepší slovník prekladač

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

User will be satisfied with this Slovak - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Slovak will help you so much in study these languages.
(This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions.)

Užívateľ bude spokojný s touto slovenskom jazyku - anglický slovník , pretože :
- Je to má najväčší slovnú zásobu
- Podrobný popis pre každé slovo a mnoho vzoriek
- Jednoduché užívateľské rozhranie a vysoký výkon , aby ste sa cítili jednoduché, keď používate
* Plná podpora výslovnosť ako angličtine a v slovenčine vám pomôže toľko študovať tieto jazyky .
Táto aplikácia môže bežať v režime offline , ale je potrebné pripojenie k internetu pre výslovnosť a internetového prehliadača funkcií .