Subscribe to our newsletter:

HBS Mobile

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

- Phần mềm HBS Mobile
- Phát hành bởi: Công ty Cổ phần Chứng khoán HOÀ BÌNH
- Giao dịch chứng khoán qua thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS (MUA/BÁN/HỦY lệnh).
- Thông tin và biểu đồ chứng khoán.
- Bảng giá chứng khoán HSX, HNX và UPCOM.
- Truy vấn số dư tiền và số dư chứng khoán.
- Đăng ký quyền mua chứng khoán trực tuyến.
- Đề nghị chuyển tiền và ứng tiền trực tuyến.